Zebra in Etosha – National Park Namibia

So many Zebras in Etosha